K7 Support

دریافت دفترچه های راهنما

شما می توانید جهت نصب و راه اندازی محصولات امنیتی شرکت و همجنین اطلاع از امکانات و دستورالعملهای موجود در هر یک از نرم افزارها، دفترچه های راهنما مربوط به محصول موردنظر خود را دانلود نموده و در هر زمان از آن استفاده نمایید.


نرم افزار "K7 Ultimate Security"
PDF دفترچه راهنمای امکانات و دستورالعملهای نرم افزار  
PDF دفترجه راهتمای نصب سریع نرم افزار
K7 Ultimate Security

نرم افزار "K7 Total Security"
PDF دفترچه راهنمای امکانات و دستورالعملهای نرم افزار  
PDF دفترجه راهتمای نصب سریع نرم افزار
K7 Total Security

نرم افزار "K7 Antivirus Premium"
PDF دفترچه راهنمای امکانات و دستورالعملهای نرم افزار  
PDF دفترجه راهتمای نصب سریع نرم افزار
K7 Antivirus Premium


نرم افزار "K7 Antivirus Plus"
PDF دفترچه راهنمای امکانات و دستورالعملهای نرم افزار  
PDF دفترجه راهتمای نصب سریع نرم افزار
K7 Antivirus Plus


نرم افزار "K7 Secure Web"
PDF دفترچه راهنمای امکانات و دستورالعملهای نرم افزار  
PDF دفترجه راهتمای نصب سریع نرم افزار
K7 Secure Web

پاسخ سوالات فنی

K7